UPPGIFTER FÖR ETABLERARE, FASTIGHETSEKONOMER, FASTIGHETSMÄKLARE, SAMHÄLLSPLANERARE OCH LANTMÄTARE VID DE NATIONELLA HUVUDKONTORENVAD SÄGER VÅRA PROJEKTLEDARE PÅ HUVUDKONTORET? "DET ÄR OMVÄXLANDE ATT FÅ HJÄLPA VÅRA FASTIGHETSKONTOR ATT TILLÄMPA DE LANDSSPECIFIKA KONCEPTEN."

På fastighetsavdelningen Portfolio Management avdelningen vid vår nationella huvudkontor...

  • analyserar vi alla länders butiksnät och styr den strategiska inriktningarna för våra regionala fastighetskontor.
  • kontrollerar vi den ekonomiska kalkylen för våra planerade butiksprojekt och styr den interna godkännandeprocessen.
  • hanterar vi den tekniska och administrativa tillämpningen av programvarulösningar för förvaltningen av vårt fastighetsbestånd samt säkerställer datakvaliteten.
  • utbildar vi och stöttar våra medarbetare vid de regionala fastighetskontoren.

Har vi väckt ditt intresse?Upptäck ett nytt perspektiv hos Lidl